Databeskyttelse-18

>> Hjem          

Hammer Bakker Nordjylland

Privatlivspolitik for Ideon

20. maj 2018

Ideons dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Ideon er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i over-ensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Katrine Nielsen

CVR: 20 25 87 48

Mail: ideonskovbutik@hotmail.com

Website: www.Ideonskovbutik.dk


Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende oplysninger:

- Navn

- E-mail adresse

- Fakturaer


Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig.


Ideon formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

- At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

- Behandling efter lovkrav

- Behandling med samtykke


Formål med behandling af oplysninger:

- At oplyse kunder om aktiviteter og produkter

- Administration af din relation til os


Hvem har adgang til oplysningerne

Kun betroede personer med saglige formål kan have adgang til alle eller dele af de lagrede persondata. Disse er:

- Katrine Nielsen

- Finn Nielsen


Opbevaring af data

Data om Ideons kunder opbevares på virksomhedens PC, der er beskyttet med ko-deord og virusbeskyttelse.

Fakturaer opbevares sammen med vort øvrige bogføringsmateriale.


Samtykke

Vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke. Vi indhenter derfor dit samtykke, når det nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.


Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger kun i den udstrækning det er nødvendigt for at kunne opfylde lovgivningskrav.   


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe du ikke trækker dit samtykke til-bage. Vi vil en gang om året skrive til dig via e-mail og forespørge, om du fortsat ønsker at modtage mails fra os. Hvis du ikke ønsker at modtage mails fra os, slet-ter vi dine oplysninger.

Bogføringsbilag, herunder f.eks. fakturerer, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.


Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behand-ler personoplysninger om dig:

- Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

- Retten til indsigt i egne personoplysninger

- Retten til berigtigelse

- Retten til sletning

- Retten til begrænsning af behandling

- Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

- Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behand-ling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Data-tilsynet.


Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.